top of page
Overstaete-wit.png

Welkom op deze site over de herontwikkeling van de Kwakelkade 21 (fase 2 + 3) in Alkmaar. De bewonersparticipatie voor dit project is gestart met een digitale informatie-avond op woensdag 12 mei 2021. Deze bijeenkomst heeft veel feedback vanuit de omwonenden opgeleverd.

Op woensdagavond 9 juni en op woensdagavond 30 juni hebben wij in kleinere setting overlegd met een zevental bewoners die uitgebreider gereageerd hebben op het schetsplan. Deze bewoners hebben zich verenigd in de initiatiefgroep Kwakelkade. Ook met vertegenwoordigers van Korenmolen ’t Roode Hert vindt overleg plaats.

 

Op donderdagavond 8 juli organiseerden wij een vervolgbijeenkomst voor alle belangstellenden. Gelukkig konden we elkaar met inachtneming van de 1,5 meter regel fysiek ontmoeten. Architect Erik van Wel presenteerde deze avond een alternatief schetsplan (met losse volumes) waarbij kritiekpunten vanuit de bewonersparticipatie ten opzichte van het eerste schetsplan (gesloten bouwblok met hoogteaccent op de hoek Kwakelkade-Oosterweezenstraat) waren verwerkt.

Het schetsplan (met vier losse volumes) is verder uitgewerkt en gepresenteerd op 14 oktober. Ten opzichte van de presentatie op 8 juli is het hogere gebouw op het middenterrein gedraaid (ten gunste van de vrije windvang voor de molen) en zijn rooilijnen aangepast. De uitwerking van het schetsplan viel in goede aarde. Er bleven nog wat vraagpunten open, zoals de wens om aan de zijde van de Oosterweezenstraat enige variatie in hoogte aan te brengen door een deel van de bebouwing wat lager te realiseren. De oplossingen hiervoor van de kant van de architect zijn in een informele bijeenkomst met de Initiatiefgroep Kwakelkade op 23 november met instemming getoetst. 

Op donderdagmiddag 25 november 2021 vond de laatste grote bijeenkomst plaats in het kader van de participatie, voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning bij de gemeente voor fase 3. De architect presenteerde zijn actuele ontwerp voor de bebouwing en de landschapsarchitect nam ons mee in zijn visie voor de inrichting van het groen op maaiveldniveau en de daktuinen. De video van deze bijeenkomst staat op de pagina 'info 25 november'. 

De bewonersparticipatie en dialoog met alle betrokkenen heeft tot veel aanpassingen van het schetsplan geleid. Het hoogteaccent (negen bouwlagen) van ruim 29 meter op de hoek van de Kwakelkade en Oosterweezenstraat is verlaagd naar 17,2 meter (vijf bouwlagen). Het 'massieve' ontwerp is speelser en luchtiger geworden met vier losse volumes en doorkijkjes vanaf de Kwakelkade en ook variatie in hoogte (vier en vijf lagen) aan de zijde van de Oosterweezenstraat. Aan de Kwakelkade is meer oppervlakte voor groen vrijgemaakt. Zo ligt in het actuele ontwerp de maximale hoogte van 17.20 meter bij de twee losse bouwvolumes aan de Kwakelkade (middenblok en blok bij Seats & Sofas) op 12,5 meter afstand van de perceelgrens. Bij een vergelijking van de zonnestudies presteert dit actuele ontwerp hierdoor gelijkwaardig ten opzichte van een gebouw van 15 meter hoogte op de perceelgrens dat past binnen het huidige bestemmingsplan. 

 

De technische installaties zullen zoveel mogelijk uit het zicht worden onttrokken door deze te integreren binnen het gebouw. De ingang voor het parkeren komt aan de Kwakelkade. De wens van de bewoners is dat de uitgang van het parkeren aan de Oosterweezenstraat komt. Hiervoor moet de nieuwe garage gekoppeld worden aan de bestaande garage. Dat blijkt op dit moment niet haalbaar. Ten aanzien van de inrichting van het groen zijn de wensen vanuit de participatie gehonoreerd. Het actuele plan wordt breed gedragen en is ter beoordeling aan de welstandscommissie voorgelegd.

Op 8 september 2022 is het actuele ontwerp van Overstaete fase 2 + 3 aan de initiatiefgroep Kwakelkade gepresenteerd. In het actuele ontwerp zitten, mede als gevolg van de participatie en de eisen van de welstand 60 woningen, 10 minder dan oorspronkelijk bedoeld. De hoogte van het gebouw op het binnenterrein en van de liftschacht is lager is geworden dan het ontwerp van 25 november 2021, met minder ballustrades en op de bovenste verdieping maisonettes. Dit actuele ontwerp werd positief ontvangen door de initiatiefgroep.

 

Tijdens de participatie is op aangeven van omwonenden een alternatieve oplossing uitgewerkt voor het laden en lossen van Kwantum en Leen Bakker met in- en uitsteken via de Oosterweezenstraat. Deze oplossing blijkt echter niet haalbaar te zijn. De vakgroep verkeer van de gemeente Alkmaar heeft het plan getoetst. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid vindt zij het zeer ongewenst dat vrachtverkeer achteruit de Oosterweezenstraat op rijdt. De gemeente ziet dus graag een laad en los circuit, zoals oorspronkelijk ontworpen, met de doorgang Kwakelkade op de begane grond helemaal rechts gesitueerd direct naast Seats and Sofas. 

 

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor fase 3 is begin november 2022 ingediend bij de gemeente Alkmaar.

Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief over de voortgang van de herontwikkeling en de bewonersparticipatie. U kunt zich hier inschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

U kunt zich te allen tijde afmelden. Wij doen niet aan spam.

bottom of page