top of page

Op donderdagavond 8 juli organiseerden wij een vervolgbijeenkomst voor alle belangstellenden. Gelukkig konden we elkaar met inachtneming van de 1,5 meter regel fysiek ontmoeten. Architect Erik van Wel presenteerde deze avond een alternatief schetsplan (met losse volumes) waarbij kritiekpunten vanuit de bewonersparticipatie ten opzichte van het eerste schetsplan (gesloten bouwblok met hoogteaccent op de hoek Kwakelkade-Oosterweezenstraat) waren verwerkt. Na de presentatie was er gelegenheid om op de presentatie in te gaan en werd de deelnemers gevraagd om hun mening kenbaar te maken via een vragenformulier. Hieronder staan de reacties van de deelnemers aan de bewonersparticipatie Overstaete (herontwikkeling Kwakelkade 21 fase 2 + 3) op donderdagavond 8 juli 2021.

 • In februari 2019 is er een aanvulling geweest op het kader Overstad. Op basis hiervan past het project “Overstaete” niet binnen de kaders die de Gemeente Alkmaar heeft opgesteld.
  De gemeente heeft bevestigd dat de herontwikkeling voldoet aan de Ontwikkelvisie Overstad (juni 2014), Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte (juni 2015) en de Welstandsnota Alkmaar 2016 en dat zij graag de ontwikkeling stimuleert. De gemeente geeft hierin aan dat de woonkwaliteit van fase 1 (die reeds is afgerond) wordt versterkt door het aansluitend ontwikkelen van fase 2 en 3. Tevens wordt benadrukt dat belangrijke uitgangspunten voor de herontwikkeling de investering in groen(inrichting) en aandacht voor klimaatadaptie zijn. Het realiseren van minimaal 1/3 van de woningen in prijscategorie 1 en/of 2 (conform de categorieindeling in de Regionale Woonvisie) is meegegeven als uitgangspunt. Er is uitvoering gegeven aan de eis van klimaatadaptie door minimaal 20% onverhard terrein over te laten en aandacht te besteden aan groen en ook wordt er voldaan aan de eis van 1/3 deel sociaal. In de ruimtelijke onderbouwing die in augustus wordt ingediend met de aanvragen omgevingsvergunning, wordt dieper ingegaan op de toets aan gemeentelijk beleid.
 • Onder welk gebied valt de Hamei?
  Het gebied valt onder het bestemmingsplan Oudorp.
 • In hoeverre is contour (hoogte/breedte) van de ontwikkeling inmiddels vastgelegd in het bestemmingsplan?
  Voor de realisatie van het bouwplan is het nodig om af te wijken van de regels van het huidige bestemmingsplan. Dit is mogelijk via het voeren van een ruimtelijk-juridische procedure. Het betreft de uitgebreide (Wabo) procedure waarbij twee omgevingsvergunningen worden aangevraagd en in procedure wordt gebracht. Bij de aanvraag toetst de gemeente of het bouwplan voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Hierbij toetst de gemeente het bouwplan aan (gemeentelijk) beleid en aan omgevingsaspecten. Binnen de uitgebreide procedure tot verlening van de omgevingsvergunningen worden zienswijzen afgewogen.
 • Kunnen we per mail een beter (minder wazig) overzicht van Ontwikkelbeeld Overstad krijgen? Met legenda? Wat houdt bijvoorbeeld de gele lijn in die over de Kwakelkade loopt? Wordt ook hier gebouwd? Van groot belang voor inwoners Hoornsekade!
  Het ontwikkelbeeld zullen we op deze website publiceren. Voor specifieke vragen over de visie kan Ben van der Ven worden benaderd.
 • Het verbaast mij dat de heer Van de Ven in zijn presentatie zegt dat alle ontwikkelaars het Ontwikkelbeeld Overstad in acht moeten nemen en vervolgens zegt dat het aan veranderingen onderhevig is.
  De kaders van het Ontwikkelbeeld Overstad staan vast, maar het is puzzelen met alle eigenaren en ontwikkelaars ten aanzien van de verschillende kavels. Voor specifieke vragen over de visie kan Ben van der Ven worden benaderd.
 • Wat wordt er bedoeld met verbinding met het water?
  Water is een verbindende factor voor wat betreft de vijf deelgebieden binnen het Alkmaars Kanaal, waarbij het gezicht van de bebouwing veelal is gericht op het water. Voor specifieke vragen over de visie kan Ben van der Ven worden benaderd.
 • Hoe is de visie langs de vaart. Ik hoor namelijk alleen de visie langs het kanaal. De andere ontwikkelingen liggen aan het kanaal. Wij hebben het nu over de vaart. Ik ben heel erg benieuwd naar de omgevingsvisie van de vaart.
  De visie van Overstad is gepresenteerd tijdens de informatieavond van 12 mei. De visie Alkmaars Kanaal betreft niet alleen het kanaal zelf, maar betreft vijf deelgebieden waaronder Overstad dat grenst aan de Hoornsevaart. Voor specifieke vragen over de visie kan Ben van der Ven worden benaderd.
 • Drie vragen aan de gemeente waarop geen antwoord gegeven kan worden via deze participatie.
  Komt er ook meer zorg? Als er 15.000 woningen bijkomen, dan moeten deze mensen ook alle een huisarts etc. Er zijn nu al wachtlijsten en huisartsen tekort in Alkmaar Is hier ook al een plan voor? 17% van 15000 is 2550 woningen erbij in Overstad. Stel 10% wil een bootje, is 255 bootjes erbij, waar laat je die dan? Dat is makkelijk geredeneerd dat binnen de stad alleen maar hoog gebouwd mag worden. Meer druk op provincie leggen om ook een cirkel rond de stad te bebouwen zodat binnensteedse bouw in verhouding met de bestaande bouw kan worden gerealiseerd. Reactie: Deze participatie gaat over het plan Overstaete en niet over het totale plan Alkmaars Kanaal. Als daar vragen over zijn dan kunnen deze gesteld worden via de website https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/contact/
 • Diverse opmerkingen gemaakt tijdens de informatie-avond op 12 mei die ter kennisgeving worden aangenomen.
  Deze genoemde hoogbouw is dan wel erg gecentraliseerd op Overstad Nu komen de problemen bij de omliggende wijken Overstad staat leeg Binnenstad ook Is er gekeken naar meer "inbreiplekken", waarbij oude meuk wordt gesloopt? Dus Kwakeloever? Geen verbinding met water?
 • Diverse vragen gesteld tijdens de informatie-avond op 12 mei die geen betrekking hebben op de herontwikkeling van de Kwakelkade 21.
  Waarom niet bouwen aan westzijde van de randweg, richting Egmond? Of meer hoogbouw in Hoefplan? Hoezo wordt het Vroonermeer niet gebruikt voor hoogbouw?
 • Vijf vragen betreffende het ontwerp.
  In het ontwerp is de plint heel hoog en in de architectuur moet meer aandacht worden geschonken aan geparcelleerde bouw. Ten tweede is de vraag waaruit blijkt dat de Kwakelkade weer een voorkant wordt in plaats ven alleen maar een bevoorradingsstraat. Ook is een plat dak minder duurzaam, heeft minder goede waterafvloeiing en zorgt voor overlast van meeuwen. Waarom niet de dialoog aangaan met de bestaande bouw van bijv. Rekerbuurt binnen huidige bestemmingsplan. Dit is naar jezelf redeneren. Ik zie geen 'dialoog' met de bestaande omgeving, de laagbouw aan de overzijde van de Hoornsevaart, of bedoel je: we walsen er gewoon overheen. En kan er a.u.b. voor gezorgd worden dat er geen meeuwen op het dak gaan nesten? In Overstad heerst een behoorlijke plaag, dag en nacht. Zouden jullie ook rekening willen houden met de overlast van meeuwen en daarmee voorkomen dat ze zich nesten op het dak? Reactie: Architect Erik van Wel heeft een toelichting gegeven op zijn schetsontwerp tijdens de informatie-avond op 12 mei met antwoorden over de hoogte van de plint, het idee van geparcelleerde bouw, de zienswijze dat de Kwakelkade een woonwand wordt, de in- en uitritten, de samenhang met het Ontwikkelbeeld en de overige bebouwing en de duurzame/ecologische aanpak. Zie ook de videoregistratie op deze site (vanaf minuut 44). In de uitwerking van het bouwplan wordt duidelijk hoe het dak wordt ingericht. Vanwege de nieuwe functies wordt de Kwakelkade leefbaar ten opzichte van de huidige situatie. Het plan is met de welstandscommissie besproken in het kader van vooroverleg. Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt het uiteindelijke bouwplan voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. Het vooroverleg geeft dan ook belangrijke input voor de verdere uitwerking van de plannen.
 • Twee vragen over de installaties.
  Komen bovenop deze gebouwen nog airco’s en of andere installaties, hoe wordt het gebouw verlicht en wordt dit in het ontwerp meegenomen? Worden de installaties van uitlaten/schoorstenen/zonnepanelen inpandig gerealiseerd en worden eventuele warmte/koel pompen aan de binnenzijde van het gebouw aangebracht of zijn er installaties nodig op het dak? Reactie: het doel is om zoveel mogelijk installaties inpandig te realiseren. Dit wordt duidelijk bij de uitwerking van het bouwplan, evenals de verlichting.
 • Twee vragen over verschillen t.a.v. eerder schetsplan.
  In het nieuwe schetsplan is de oriëntatie van de appartementen gedraaid ten opzichte van het eerdere schetsplan van Pro6 Vastgoed en van de Kwakelkade nu geheel naar het zuiden gericht op het Il Palazzo gebouw aan de Oosterweezenstraat. Het zicht vanuit Overstaete krijgt hiermee een kwalitatieve zicht impuls. Vanuit het Il Palazzo gebouw verwachten wij een minimaal gelijkwaardige zicht kwaliteit. Echter vanuit het Il Palazzo gebouw zal dit wel een enorm verlies van privacy zijn. Van de 75 appartementen zullen er circa 2530 direct naar het Il Palazzo gebouw en naar ons appartement zijn gericht. Daarnaast zijn er op de 1e verdieping commerciële ruimtes bedacht welke ook op het Il Palazzo gebouw zijn gericht. Waarom is het schetsplan gewijzigd met een eerder plan wat we gekregen hadden, nu krijgen we inkijk van nieuwe bewoners en dat was in het eerste plan niet . Reactie: Het plan dat tijdens de eerste participatieavond in december 2020 is gepresenteerd, is komen te vervallen. Het huidige schetsplan is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het plan. De inbreng zal worden meegenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de welstandscommissie de architectonische kwaliteit en beeldkwaliteit beoordeelt.
 • Blijft de bebouwing inclusief overstek binnen de huidige bebouwde contour en perceelgrens aan de Oosterweezenstraat en Kwakelkade?
  De geplande bebouwing blijft binnen de perceelgrens aan de Oosterweezestraat en Kwakelkade.
 • De wens is om de beglazing van de balkons aan de zuidzijde (Oosterweezenstraat) en op het Il Palazzo gebouw te voorzien van geblindeerde of decoratieve folie om privacy te creëren en om uniforme zonneschermen aan te brengen voor de beeldkwaliteit.
  Mogelijk zal het bouwplan ten aanzien van de balkons worden aangepast aan de hand van opmerkingen van de welstandcommissie. In de verdere uitwerking van het bouwplan zal realisatie van geblindeerde folie op de beglazing worden meegenomen. Dit geldt ook voor het aanbrengen van uniforme zonneschermen.
 • Twee vragen over rommelige balkons.
  Welke borging is er voor de ‘dicht’ geschetste balkonnen te geven? We zijn onaangenaam verrast door de enorme verrommeling van de opgeleverde appartementen boven Kwantum, Leenbakker. Met de ingebruikname van de appartementen boven de Kwantum en Leenbakker werden wij zeer onaangenaam verrast door het uitzicht op de balkonnen ervan. In een aantal weken is er een uitzicht ontstaan op een enorme verrommeling door zicht op bierkratten, was en wasrekken, hangmatten, zweefstoelen en ander meubilair tot aan stalling van supermarkt winkelwagentjes. Wij hopen en verwachten dat de balkon afscheiding, op korte termijn, nog wordt voorzien van bijvoorbeeld donkere folie om het zicht hierop te onttrekken en enigszins te verbeteren. Reactie: Mogelijk zal het bouwplan ten aanzien van de balkons worden aangepast aan de hand van opmerkingen van de welstandcommissie. In de verdere uitwerking van het bouwplan zal realisatie van geblindeerde folie op de beglazing worden meegenomen. Dit geldt ook voor het aanbrengen van uniforme zonneschermen.
 • Is er een maquette op schaal zodat duidelijk is te zien wat de situatie en het uitzicht zal worden aan Kwakelkade en Oosterweezenstraat?
  Er is geen maquette. Het schetsplan is wel op schaal ingetekend. Het bouwplan wordt wel begin augustus op schaal uitgewerkt in de aanvragen omgevingsvergunning.
 • Bedankt voor de brochure en uitnodiging, fijn om te zien dat de buurt steeds mooier wordt, veel succes met de voorbereidingen en uitvoering!"
  Bedankt voor uw positieve reactie. U kunt de voortgang van het project volgen via onze website en nieuwsbrieven.
 • Dank voor jullie presentatie. Zet m op met het verder volwassen maken van Overstad. We juichen deze ontwikkeling van harte toe. Groet, voorzitter bedrijvenvereniging Overstad."
  Dank voor de steun!
 • Er wordt nu massa gemaakt op de hoek Kwakelkade/Oosterweezenstraat. Waarom is er niet voor gekozen om de massa (dus hoge bouwhoogte) te realiseren aan de andere kant van het complex, dus verderop aan de Kwakelkade? Hierdoor zou meer geleidelijkheid ontstaan in relatie met de bestaande bouw Oosterweezenstraat/Kwakelkade?"
  Deze hoek verdient juist extra aandacht door hoogte toe te voegen. Dit betreft een architectonische en stedenbouwkundige afweging. Het advies van de welstandscommissie over deze onderdelen is leidend.
 • Ik vind de stenen mooi, alleen de betonnen bovenkant niet. Kan dat niet anders?"
  Hierover zal de welstandscommissie een advies geven.
 • Afstand tot de woonarken?
  De exacte afstand tot de woonarken wordt duidelijk bij de verdere uitwerking van het bouwplan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning, gepland begin augustus.
 • Het huidige bestemmingsplan geeft op deze locatie een maximale bouw en goothoogte van 15 meter. Hoe kan er nu een bouwplan worden ontwikkeld en voorgesteld wat circa 30 meter hoog wordt? Hier voor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Werkt de gemeente hieraan mee?
  Voor de realisatie van het bouwplan is het nodig om af te wijken van de regels van het huidige bestemmingsplan. Dit is mogelijk via het voeren van een ruimtelijk-juridische procedure. Het betreft de uitgebreide (Wabo) procedure waarbij twee omgevingsvergunningen worden aangevraagd en in procedure wordt gebracht. Bij de aanvraag toetst de gemeente of het bouwplan voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Hierbij toetst de gemeente het bouwplan aan (gemeentelijk) beleid en aan omgevingsaspecten. Binnen de uitgebreide procedure tot verlening van de omgevingsvergunningen worden zienswijzen afgewogen.
 • De avond was bedoeld als advies vragend en informerend naar de omwonenden toe. Maar de heer Van de Ven liet tussen zijn regels door beluisteren dat er slechts sprake was van advies van onze kant en dat die 9 lagen er toch wel zouden komen. Alkmaar heeft immers heel hard woningen nodig en heeft nu extra geld hiervoor gekregen van het rijk.
  Voorafgaand aan de participatie-avond op 12 mei heeft overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer en de gemeente over het niveau van participatie en de rolverdeling. Het niveau van participatie voor dit project is ‘adviseren’. Voor dit niveau van participatie is gekozen omdat de planvorming reeds een lange voorgeschiedenis kent, op hoofdlijnen ook al is uitgewerkt en past binnen de kaders uit het ontwikkelbeeld Overstad dat door college en raad is vastgesteld. Er is bewoners nadrukkelijk gevraagd om inbreng op de plannen en om ideeën voor met name de inrichting van de openbare ruimte. Ten aanzien van het bouwvolume is aangegeven dat de ruimte voor aanpassing van het plan op dat punt beperkt is. Tijdens de participatie-avond is door de gemeentelijk projectleider een toelichting gegeven op de vastgestelde gemeentelijk beleid, en daarbij is aangegeven dat de inbreng wordt meegewogen binnen de kaders van het Ontwikkelbeeld Overstad. Het ontwikkelbeeld is reeds vastgesteld.
 • De hoogbouw past niet in het straatbeeld en sluit niet aan bij de rest van de omgeving. Onze wijk bestaat uit eengezinswoningen, pal naast de wijk komt een complex van ca 10 verdiepingen/9 verdiepingen met een hoge plint te staan. De verhouding is ver te zoeken. De visie van hoogbouw staat dan wel omschreven in de visie van Overstad echter dan wel op een plek waar de huidige bewoners er geen last van moet hebben."
  Ben van de Ven van de gemeente Alkmaar heeft het kader van het ontwikkelbeeld Overstad (dat is vastgesteld door college en de raad) toegelicht tijdens de informatie-avond op 12 mei. Zie ook de videoregistratie op deze site (vanaf minuut 1.50). Architect Erik van Wel tijdens dezelfde bijeenkomst heeft een toelichting gegeven over het schetsontwerp dat past binnen het hiervoor gestelde kader en de wijze waarop het gebouw reageert op de omgeving (zie video vanaf minuut 44).
 • Hoogte bebouwing verhoudt zich slecht tot directe omgeving, met name Il Palazzo en de recente nieuwbouw tegenover Il Palazzo."
  De welstandscommissie beoordeelt de architectonische kwaliteit en beeldkwaliteit en toetst de stedenbouwkundige impact van het bouwplan op de omgeving.
 • In welke mate wordt rekening gehouden met het feit dat il Palazzo nu bijna rondom wordt ingesloten door hoog bouw? Buiten dat dit het zicht ontneemt, ontneemt dit voor velen zon en licht."
  De nieuwbouw leidt haast niet tot extra schaduwwerking ten opzichte van de huidige en planologische situatie.
 • Twee vragen betreffende de bezonning.
  Is er ook een schaduwonderzoek gedaan? Windhinder wel onderzocht, maar ik lees geen onderzoek naar verlies van zon Reactie: Zie de pagina https://www.overstaete.nl/impressie met vier filmpjes van de uitgevoerde zonne/schaduwstudie. Een simulatie in maart en een van op de langste dag van het jaar in juni. Daarnaast zijn er ter vergelijking twee filmpjes te zien op dezelfde dagen, maar dan uitgaande van een gebouw met een standaardhoogte van 15 meter op de erfgrens, conform bestemmingsplan.
 • Drie vragen over de winterzon en schaduwwerking.
  Bij het filmpje over de zon ontbreekt de winterperiode en dan staat de zon juist het laagst, dus het meeste effect. Er is een schaduwonderzoek gedaan. Twee maanden: maart en juni. Kan ook december worden onderzocht? In deze maand staat de zon het laagst en kan de hoogbouw lichtinval/zon ontnemen. Waarom is de winter niet meegenomen in het schaduwonderzoek? Reactie: De nieuwbouw leidt in de winter niet tot extra schaduwwerking ten opzichte van de huidige en planologische situatie.
 • We zijn zeer voor mooie nieuwbouw tegenover ons gebouw, zal erg opknappen. We maken ons wel zorgen over de hoogte, deze zal een hoop licht en vrij uitzicht wegnemen."
  De nieuwbouw leidt haast niet tot extra schaduwwerking ten opzichte van de huidige en planologische situatie.
 • Twee vragen over de filmpjes met zonstanden.
  De schaduwstudie op de site snap ik persoonlijk niet. Ik kan er niet uithalen in welk seizoen is gemeten en de tijdstippen op de dag worden ook niet vermeld. Kan dit worden toegelicht? Er is op verschillende momenten in het seizoen onderzoek gedaan naar schaduwwerking. Kunnen jullie klok mee laten lopen bij de schaduwfilmpjes? Reactie: Linksboven in de filmpjes staan de betreffende dagen en loopt de klok mee met het beeld. Het blijkt dat de nieuwbouw haast geen extra schaduwwerking oplevert ten opzichte van de huidige en planologische situatie.
 • Kunnen omwonenden een second opinion vragen voor de schaduwmeting?
  Omwonenden mogen in eigen beheer een schaduwstudie laten verrichten.
 • Het is niet duidelijk of de hoogte aan de kant van Seats en Sofa's wel overeenkomt met het bestemmingsplan. Het lijkt een laag hoger dan het vorige plan dat in dec 2020 is besproken.
  Het plan dat tijdens de eerste participatieavond in december 2020 is gepresenteerd, is komen te vervallen. Het huidige schetsplan is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het plan.
 • De hoogte in prima maar stapsgewijs!!!!
  De welstandscommissie beoordeelt de architectonische kwaliteit en beeldkwaliteit.
 • Nieuwbouw mag niet tot gevolg hebben dat omwonenden in de schaduw komen te zitten.
  De nieuwbouw leidt haast niet tot extra schaduwwerking ten opzichte van de huidige en planologische situatie.
 • Het bestemmingsplan zegt 15 mtr. Dus dat past in de visie van de gemeente, dus waarom 30 mtr."
  Met de visie van de gemeente wordt bedoeld de ontwikkelvisie Overstad, waar de mogelijkheid is geboden voor een hogere bouwhoogte dan het vigerende bestemmingsplan.
 • De hoogbouw mag dus 15 meter worden, maar is hoger. Hoeveel hoger? Moet hiervoor het bestemmingsplan worden aangepast?"
  Voor de realisatie van het bouwplan is het nodig om af te wijken van de regels van het huidige bestemmingsplan. Dit is mogelijk via het voeren van een ruimtelijk-juridische procedure. Het betreft de uitgebreide (Wabo) procedure waarbij twee omgevingsvergunningen worden aangevraagd en in procedure wordt gebracht. Bij de aanvraag toetst de gemeente of het bouwplan voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Hierbij toetst de gemeente het bouwplan aan (gemeentelijk) beleid en aan omgevingsaspecten. Binnen de uitgebreide procedure tot verlening van de omgevingsvergunningen worden zienswijzen afgewogen.
 • Acht vragen over de bezonning en schaduwwerking.
  De beschaduwing houd alleen rekening aan de overkant maar wat met de woonarken? Weinig last? Wij hebben nu tot 9 uur zon. Straks tot 6 uur Aan de Hamei, de meeste last Geen avondzon meer dus! Hoop dat jullie alle vragen mbt zonverlies serieus gaan beantwoorden. Jullie stappen hier wel heel makkelijk overheen. Gebouw op zich mooi, maar maak het wat lager. Onrust is zeker met deze presentatie niet weggenomen. Woonarken liggen al om 15:30 uur in de schaduw, dit is nu pas rond 19:00 uur Straks tot 5 uur dus zon op de langste dag. Waardeloos. Ik steun de opmerking van. Jullie stappen wel heel makkelijk over het verlies aan zon heen. Reactie: de nieuwbouw leidt haast niet tot extra schaduwwerking ten opzichte van de huidige en planologische situatie.
 • Een maximale bouwhoogte in een bestemmingsplan is voor gewone burgers dwingend. Voor projectontwikkelaars schijnbaar niet ? Waarom niet binnen de lijntjes kleuren?
  Voor de realisatie van het bouwplan is het nodig om af te wijken van de regels van het huidige bestemmingsplan. Voor iedereen geldt dezelfde regels en maakt de gemeente dezelfde afweging. In dit geval past het bouwplan niet binnen het bestemmingsplan maar wel binnen de ontwikkelvisie Overstad. Binnen dit kader wordt het bouwplan ontwikkeld.
 • Drie vragen over de hoogte.
  Over de geplande hoogte kan toch niet zo maar gezegd worden dat dit aangehouden wordt. Volgens mij is dit het grootste struikelblok voor alle omwonende en degene die nu uitgenodigd zijn voor participatie. Reden waarom ik mijn eerdere vraag stelde (over bovenste 2 woonlagen) is dat er nu voor een paar extra woningen veel onvrede ontstaat. Hoezo moet dit dan tot het uiterste worden gerekt? Fase 1 en 2 zijn lager dan fase 3. Waarom een enorme hoogbouw in fase 3 en geen eerlijke verdeling? Reactie: Het bouwplan wordt ontwikkeld binnen de kaders van de ontwikkelvisie van Overstad.
 • Diverse opmerkingen gemaakt tijdens de informatie-avond op 12 mei die ter kennisgeving worden aangenomen.
  Wij willen de geplande hoogte NIET aanhouden en gaan daar ook niet mee akkoord Die "kroon" op de hoogbouw worden straks dure penthouses, die liefhebbers kunnen voor minder geld beter verhuizen uit Alkmaar. Dan kan de kroon weggelaten worden en hebben we meer/langer zon. 2 lagen eraf en iedereen is blij! Hij zegt het: de plint is belangrijk dus die kroon kan er wel af. Kijkt toch niemand naar....
 • Ik vind het gebouw er architectonisch mooi uitzien. Een aanwinst voor de kade. De architect heeft al hier en daar wat groen ingetekend. Je ziet bij moderne gebouwen veel meer groen tegen de muren, verticaal tuinieren. Het zou het gebouw een enorme boost geven, als dat minder vrijblijvend (afhankelijk van de bewoners ) toegepast wordt. In het ontwerp moet gemetselde bakken die ook aan de drip staan (vve kosten) zodat het mooi blijft."
  Bedankt voor uw positieve reactie. De suggestie voor het groen en vertikaal tuinieren is aangereikt bij de architect Erik van Wel.
 • Drie vragen over huidige bomen.
  Neem voldoende groen mee in het plan en lever inspanning om de grote boom op het trottoir naast Wil Kos te behouden. Blijft de enige en mooie volwassen boom aan de Kwakelkade zijde naast het huidige Kaaspakhuis bespaard? Vorige keer werd er verteld dat het groen blijft. Alle bomen blijven?? In de nieuwe situatie gaan alle bomen weg, kappen dus, en worden vervangen door???? Een paar struiken die 30 jaar moeten groeien voordat ze dezelfde CO2 opname hebben. Reactie: Het doel is om de bomen te behouden. Mocht dit toch niet passen binnen het (inrichtings)plan, zal er voor elke boom die wordt verwijderd, een nieuwe boom worden aangeplant. Bij de inrichting zal zo veel mogelijk groen worden gerealiseerd.
 • Wij maken ons zorgen over de verpaupering van de buurt aangezien de Kwakelkade toch wordt gebruikt als laad en los plek. Door de hoge pui trekt dit publiek die niet wenselijk is. Je ziet nu al dat op het pand van Leen Bakker dat de pui is bestickerd en dat de etalage geen etalage meer is maar een plek voor fietsen. De entree van fase 1 is nu al een bende en de bewoners zijn er nog geen maand.
  De zorg over verpaupering van de buurt nemen wij waar mogelijk mee in de kwaliteit van dit project.
 • Drie vragen over kade en tuinen.
  Hoe komt de wandelpromenade eruit te zien en worden de tuinen van de woonbootbewoners omgezet in wandelgebied? Waar zijn de tuinen van de woonbootbewoners? Niet heel realistisch beeld zo. De woonarken en tuinen blijven ontbreken in de schetsen. Hoe worden deze ingepland in de bouw? De bomen die worden verwijderd staan in de tuinen van de arkbewoners! Kun je die verwijderen zonder toestemming? Reactie: De kade is eigendom van de gemeente, en voor een deel zijn huurovereenkomsten gesloten met woonbootbewoners. Van een herinrichting van de kade/woonbootligplaatsen is geen sprake. Er zal wel nog een uitgewerkte inrichtingstekening worden gemaakt van het openbaar gebied die wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Hierbij nemen wij de input mee van omwonenden en andere betrokkenen.
 • Wordt de afvalinzameling afgestemd met de gemeente?
  Ja, dit wordt met de gemeente afgestemd en wordt meegenomen met het inrichtingsplan.
 • Qua groen, waar denken jullie aan? Meer bomen kunnen er niet komen, want er zijn ondergrondse kabels en leidingen."
  In het maken van een inrichtingsplan wordt bekeken in hoeverre groen kan worden toegevoegd.
 • Wat valt onder de publieke ruimtes? In de impressietekeningen staan de tuinen van de woonarken niet ingetekend.
  De kade is eigendom van de gemeente, en voor een deel zijn huurovereenkomsten gesloten met woonbootbewoners. Van een herinrichting van de kade/woonbootligplaatsen is geen sprake. Er zal wel nog een uitgewerkte inrichtingstekening worden gemaakt van het openbaar gebied.
 • Is de binnentuin voor iedereen bereikbaar? Is het openbare ruimte?
  Dat is wel de bedoeling.
 • Jullie hebben het over groen! Dat zien wij niet aan de Friese poort, of zie ik dat verkeerd."
  In het nog op te stellen inrichtingsplan zal dit onderdeel worden meegenomen. De zichtbaarheid van het groen zal dan duidelijk zijn.
 • Opmerking gemaakt tijdens de informatie-avond op 12 mei die ter kennisgeving wordt aangenomen.
  Waterafvoer? Er wordt toch langs het kanaal/waterkant gebouwd? Water is zo weg!
 • Drie vragen met betrekking tot het verkeer.
  Het loopt nu al vast met het verkeer hier onderlangs richting de Randersdijk/Nieuwe Schermerweg. En met de enorme op stapel zijnde uitbreiding en de daarmee enorme toename van de verkeersbewegingen, moet er degelijke, structurele verkeer ontsluiting komen. Richting de gemeente: Wat gaat de gemeente Alkmaar doen aan de toenemende verkeersdruk in het centrum van Alkmaar, nu het aantal woningen toeneemt. Meer woningen betekent uiteraard meer verkeer. De verkeersdruk in en rond het centrum is nu al vrij hoog. Gaat de gemeente daar iets aan doen? Reactie: De gemeente werkt aan een ondersteunende mobiliteitsvisie. In een ruimtelijke onderbouwing die bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, wordt het aantal verkeersbewegingen in kaart gebracht. Ook het huidige verkeer wordt in kaart gebracht, evenals de verkeersgeneratie op basis van de huidige regels van het bestemmingsplan. Dit wordt getoetst door de afdeling Verkeer van de gemeente.
 • Hoe worden de in en uitritten van de parkeergage gerealiseerd wordt rekening gehouden met overlast zoals naar binnen schijnende koplampen van uitrijdende auto's in het donker.
  In de keuze van de in- en uitritten wordt rekening gehouden met het voorkomen van overlast van inschijnende koplampen. De gemeente zal ook een verkeerskundige beoordeling maken. Deze aspecten worden gewogen en bepalen de uiteindelijke keuze van de in- en uitritten.
 • Kwakelkade uitrit van vrachtwagens? Dat gaat overlast geven. Licht in de woningen ‘s morgens ‘s avonds. Lijkt mij zeer ongewenst.
  De entree is gepland aan de Kwakelkade. De geplande in- en uitritten zullen verkeerskundig getoetst worden door de afdeling Verkeer van de gemeente.
 • Aan welke zijde is de entree voor de bewoners van het Overstaete gebouw: Kwakelkade of Oosterweezenstraat?
  De entree is gepland aan de Kwakelkade. De geplande in- en uitritten zullen verkeerskundig getoetst worden door de afdeling Verkeer van de gemeente.
 • Komt er een parkeerkelder in het Overstaete gebouw?
  Ja het parkeren wordt opgelost in een parkeerkelder. Mogelijk moeten enkele parkeerplaatsen op maaiveld (eigen terrein) worden gerealiseerd.
 • Wordt er met de bouw van Overstaete rekening gehouden met een doorrijroute voor de bevoorrading van de winkels om de huidige gevaarlijke manoeuvres op de openbare weg te voorkomen?
  Draaicirkels van vrachtwagens, hulpdiensten etc. worden onderzocht. Dit zal worden getoetst door de afdeling Verkeer van de gemeente.
 • Door de in- en uitrit ontstaat significant meer (verkeer-)hinder, geluid, verkeersbewegingen, uitlaatgassen, licht dat in woonkamers schijnt bij duisternis, etc.. Daarnaast is de ruimte op straat te krap voor vrachtwagens om het complex te betreden."
  In een ruimtelijke onderbouwing die bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, wordt het aantal verkeersbewegingen in kaart gebracht. Ook zullen draaicirkels van vrachtwagens, hulpdiensten etc. worden onderzocht. Dit zal worden getoetst door de afdeling Verkeer van de gemeente.
 • Twee vragen over de parkeernorm.
  Is de parkeernorm voor winkels en kantoren hoger of lager dan bij woningen. Hoe hoog is de parkeernorm. Reactie: De parkeernorm hangt af van de grootte van de appartementen en de m2 aan kantoorruimte (met of zonder baliefunctie). Voor het plan wordt een parkeerbalans gemaakt. Doel is om het parkeren op eigen terrein op te lossen, grotendeels in een parkeergarage.
 • Geen parkeervoorzieningen realiseren is leuk (parkeernorm = 0 of afkopen), maar waar laten de nieuwe bewoners hun eerste en tweede auto dan?"
  Voor het plan wordt een parkeerbalans gemaakt. Doel is om het parkeren op eigen terrein op te lossen, grotendeels in een parkeergarage. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente wordt hierbij toegepast.
 • Een circuit? Wat is dat? Eenrichting? Is al gebeurd. Niet gewenst.
  De verkeersroute wordt verkeerskundig getoetst door de gemeente. Tips en wensen van omwonenden worden hierbij meegenomen.
 • Vragen over de "roze lijnen" op visualisatie."
  Wat betekenen de roze lijnen (schets ontwikkelbeeld Overstad)? Roze lijnen zijn volgens mij fietspaden/brug ja dat dacht ik al, maar die brug over de Hoornsevaart was al van de baan. Dacht ik...nu roze lijnen leken bruggen?? Reactie: Dat is inderdaad verkeersstructuur.
 • Is er behoefte aan de geplande kantoorruimte? Er lijkt me meer behoefte aan woonruimte.
  Volgens marktonderzoek kan de geplande kantoorruimte worden ingevuld.
 • Leidt de geplande commerciële ruimte in het plan tot helverlichte grote ramen die de hele nacht door aanstaan.
  Het is de bedoeling om de plint in te vullen met overwegend een kantoorfunctie. Mogelijk komt er ook winkelruimte, dit wordt nog onderzocht.
 • In de brochure geven jullie aan “de nieuwe bebouwing is een mix van wonen & werken”. Wat houdt dit “werken” in? Hebben we het dan over kantoren, winkels, horeca?"
  Het plan gaat uit van wonen, werken (overwegend kantoorfunctie) en mogelijk detailhandel. De invulling wordt onderzocht.
 • Vragen over sociale huurwoningen.
  Wat is de verdeling van winkel, kantoor, huur en koopwoning? Wordt het gebouw voor koop of huur appartementen gebouwd, in welk segment en hoeveel appartementen worden er gerealiseerd in het hoge en lage deel? Voor welke (sociale) koop of huur segmenten wordt er gebouwd? Wat is percentage huurwoningen? Voor welke (sociale) koop of huur segmenten wordt er gebouwd? Hoe kan er voor deze hoogte een kwalitatief hoogwaardig gebouw worden gebouwd? Is overstaete ook huur? of alleen koop? We hopen dat er net als bij het Il Palazzo gebouw sprake zal kunnen zijn van een kwalitatief hoogwaardig gebouw. Wordt het gebouw voor koop of huur appartementen gebouwd? En voor welke huur dan wel koop segment(en) zal dit dan zijn? Reactie: 1/3 deel van de woningen wordt in het sociale segment gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken van het plan. Op een later moment, in ieder geval begin augustus, wordt bekend hoeveel commerciële ruimten en woningen exact worden gerealiseerd en de verdeling in de huur dan wel koopsector. In de nieuwsbrief wordt dit verder gecommuniceerd.
 • Drie vragen over mix wonen/werken.
  Als je woningtekort hebt waarom doe je dan de eerste twee lagen winkels en kantoren? Jullie hebben het steeds over een woning tekort en dat er daarom 9 hoog gebouwd moet worden. Waaronder is de eerste woonlaag dan bestemd voor kantoren? Wij hebben het over woningtekort. Kun je uitleggen waarom er dan gekozen wordt voor kantoren en woningen op de eerste en tweede verdieping? Reactie: Het Ontwikkelbeeld Overstad gaat uit van een vitaal gebied met een mix van werken, wonen, winkelen en recreëren. In de ontwikkelvisie Overstad is opgenomen dat bij herontwikkelingen de functies wonen en werken toegevoegd mogen worden. Het bouwplan voorziet hierin.
 • Vragen betreffende molen ’t Roode Hert.
  Hoe wordt de molenbiotoop beoordeeld in het bouwplan? Ondanks de woningnood kan het toch niet zo zijn dat er geen rekening gehouden wordt met de bestaande omgeving, bijv. Het molenrecht van het Roode Hert. Op 375 mtr mag een obstakel 11 meter zijn terwijl hier sprake is van minimaal 30 meter Wat is de bouwhoogte (ongeveer) van de 5 bouwlagen tezamen en de 9 bouwlagen tezamen? Dit in verband met het belang van een goed windklimaat (of de in het bestemmingsplan Overstad genoemde molenbiotoop) voor 't Roode Hert. De omgevingsdeskundige geeft aan dat er onderzocht gaat worden wat de invloed van het gebouw op de molen biotoop zal zijn. Wat een onzin, er liggen al vele algemene rapporten over molen isotopen en uit 2011 een rapport van de Hollandse Molen over de biotoop van het Rode Hert in opdracht van de gemeente Alkmaar. Er is voor de molen ‘t Roode Hert aan de Frieseweg een molenbiotoop van toepassing waarbij er sprake is van windrecht. Hoe wordt daar aan tegemoet gekomen bij deze hoogte van het Overstaete gebouw Reactie: de molenbiotoop wordt meegenomen in de ruimtelijke procedure. Er zal onderzoek worden verricht naar impact op de vrije windvang en cultuurhistorische waarde van molen ’t Roode Hert. Er volgt hierover overleg met de Molenstichting.
 • Wat doen jullie aan geluidoverlast mbt bv muziek bij de bewoners, wordt dit opgenomen in een VVE?"
  Er zal worden voldaan aan de wettelijke normen ten aanzien van geluid.
 • Ik ben toch ook benieuwd naar de verwachtingen van "gieren en wervelen" van de wind rond de hoogbouw."
  Er wordt nog een studie verricht naar de invloed van wind.
 • Bij de werkzaamheden van fase 1 hebben diverse huizen scheuren in de muur gekregen. Om deze reden is een 0-meting noodzakelijk voor aanvang van de sloop en bouwwerkzaamheden. Ook is er op dit moment veel hinder van de verlichting van fase 1, die direct in de woon- en slaapkamer schijnen."
  Deze opmerking maakt geen onderdeel uit van de ontwikkeling van fase 2 en 3. Er wordt apart overleg ingepland over de klachten ten aanzien van fase 1. De huidige situatie wordt voorafgaande aan de bouw in beeld gebracht. Hoe dit exact gaat gebeuren wordt nog gecommuniceerd.
 • De sloop van het schoolgebouw achter het Kaaspakhuis aan de Kwakelkade heeft het Il Palazzo gebouw enige tijd op haar grondvesten laten schudden en is er bij meerdere appartementen scheuren en scheurvorming ontstaan. Het dichterbij staande en veel zwaarder gebouwde kaaspakhuis zal door de sloop ervan nog meer trillingen en mogelijk scheuren opleveren. Wij adviseren u dringend om apparatuur te laten plaatsen om deze trillingen te meten en een andere sloopwijze toe te passen dan het ter plaatse uit elkaar trekken van dit gebouw met alle schade van dien voor de omgeving en het Il Palazzo gebouw. Wij zullen tevens foto’s nemen van ons appartement en de overige bewoners aanraden dit ook te doen. De schade zal dan verhaald kunnen worden. Met name het ter plaatse stuk jekkeren heeft tot veel trillingen geleid. Ons advies is om brokstukken elders te laten verpulveren/ kleiner te laten maken.
  De opmerking over het schoolgebouw maakt geen onderdeel uit van de ontwikkeling van fase 2 en 3. Er wordt apart overleg ingepland over de klachten ten aanzien van fase 1. De huidige situatie wordt voorafgaande aan de bouw in beeld gebracht. Hoe dit exact gaat gebeuren wordt nog gecommuniceerd.
 • Wat is de doorlooptijd van de bouw, gaan de bouwwerkzaamheden trillingen veroorzaken, is er kans op schade tijdens de bouw en kunnen brokstukken elders worden verpulverd?"
  Tijdens de bouw van fase 2 en 3 vinden er geen heiwerkzaamheden plaats waarmee de mate van hinder beperkt zal zijn. Voorafgaande aan de bouw wordt met omwonenden gecommuniceerd hoe de werkzaamheden gaan plaatsvinden. De exacte doorlooptijd van de bouw zal later worden bepaald.
 • Dit plan komt letterlijk in mijn zonnige achtertuin te staan. U zult begrijpen dat we niet blij zijn met dit plan en we zijn dan ook erg benieuwd of er nagedacht is over de gevolgschade voor alle bewoners aan de Friese Poort en Hamei. Hebben we nog zon, opbrengst van onze zonnepanelen etc..."
  De nieuwbouw leidt haast niet tot extra schaduwwerking ten opzichte van de huidige en planologische situatie. Planschade kan worden verhaald conform de wettelijke regeling.
 • Wat is er begroot aan planschade aan bestaande bebouwing? Nu al heb ik scheuren in muren.
  Mocht er sprake zijn van planschade dan wordt dit vergoed conform de wettelijke regeling.
 • Voor dat er gesloopt gaat worden dient er een nulmeting plaats te vinden.
  Voordat de bouw start, wordt bekeken in hoeverre de huidige situatie wordt vastgelegd. De kans op schade zal klein zijn aangezien er geen heiwerkzaamheden plaatsvinden.
 • De sloper heeft zijn handen van de schade afgetrokken. Vraag is hoe gaan jullie de nullijn borgen om schade ontstaan door de bouw aan te kunnen dragen en weg te blijven van het eerdere verstoppertje spelen achter de andere bouwprojecten?
  Voordat de bouw start, wordt bekeken op welke wijze de huidige situatie wordt vastgelegd. De kans op schade zal klein zijn aangezien er geen heiwerkzaamheden plaatsvinden.
 • Twee vragen over zonnepanelen.
  Door de beoogde hoogbouw genereren omwonenden die zonnepanelen en zonneboilers hebben minder energie. Duurzaam? Zonnepanelen op Overstaete ten koste van opbrengst zonnepanelen Hamei. Reactie: mocht er sprake zijn van planschade dan wordt dit vergoed conform de wettelijke regeling.
 • Het benoemen van de fases in de twee opeenvolgende projecten is erg verwarrend.
  Het betreft een integraal schetsplan dat bij de ruimtelijk-juridische procedure wordt opgeknipt in twee aparte aanvragen omgevingsvergunning. De planning is om de aanvragen begin augustus in te dienen.
 • Waarom wordt het opknipt in 2 delen?
  Vanwege inhoudelijke onderzoeken die per fase verschillende resultaten opleveren.
 • Wat is de planning?
  De planning is om de aanvragen begin augustus in te dienen. Nadat de gemeente, andere overheden en diensten het plan hebben getoetst worden de aanvragen in ontwerp voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. Binnen deze periode kan men een zienswijze indienen. Het doel is om de vergunningen eind dit jaar te verlenen.
 • Graag verneem ik wanneer de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
  De aanvragen worden begin augustus ingediend. In de nieuwsbrief wordt u hiervan verder op de hoogte gesteld.
 • Worden wij als direct omwonenden op de hoogte gehouden wanneer de omgevingsvergunning wordt ingediend?
  Ja, omwonenden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
 • En wanneer zou de bouw dan af moeten zijn?
  De planning is dat dit jaar de vergunningen zijn verleend. De bouw zal volgende jaar starten. Er volgt nog een specifieke planning. Via de nieuwsbrief wordt dit gecommuniceerd.
 • Wat is de bouw doorlooptijd voor met name het hoge gebouw aan de Oosterweezenstraat?  Voor de 2 verdiepingen om 30 appartementen te realiseren is dit ca. 1 1/2 jaar geweest. Voor de realisatie van wel 9 of 10 bouwlagen zou dit een veel en meerjarig project worden?
  Volgend jaar zal de bouw starten. Te zijner tijd wordt een planning gemaakt die gecommuniceerd zal worden.
 • Enter your answer here
 • Drie vragen over de mate van participatie.
  Wat is het niveau van participeren? informeren, meedenken, meedoen...(meebeslissen geloof ik niet) Dus we mogen niet meepraten over de hoogbouw, alleen over de stoep?" Reactie: Het niveau van participatie voor dit project is ‘adviseren’. Voor dit niveau van participatie is gekozen omdat de planvorming reeds een lange voorgeschiedenis kent, op hoofdlijnen ook al is uitgewerkt en past binnen de kaders uit het ontwikkelbeeld Overstad dat door college en raad is vastgesteld. Er is bewoners nadrukkelijk gevraagd om inbreng op de plannen en om ideeën voor met name de inrichting van de openbare ruimte. Ten aanzien van het bouwvolume is aangegeven dat de ruimte voor aanpassing van het plan op dat punt beperkt is. Tijdens de participatie-avond is door de gemeentelijk projectleider een toelichting gegeven op de vastgestelde gemeentelijk beleid, en daarbij is aangegeven dat de inbreng wordt meegewogen binnen de kaders van het Ontwikkelbeeld Overstad. Het ontwikkelbeeld is reeds vastgesteld.
 • Ik hoor je zeggen dat je dit plan zo indient zoals het al ligt. Waarom is deze bewonersparticipatie dan nog?
  Het voorgelegde schetsplan en de inrichting van de het gebied worden mede op basis van advies en inbreng van omwonenden verder uitgewerkt.
 • De sfeer van de avond was niet erg zakelijk, bijvoorbeeld het onderonsje tussen de gespreksleider en gemeentelijk projectleider."
  Deze opmerking nemen we mee in het verder participatietraject. Het doel was om een ontspannen sfeer neer te zetten maar als men dat ervaart als niet zakelijk dan begrijpen wij dat.
 • Twee vragen met betrekking tot de interactie.
  Er is m.i. voornamelijk ‘gezonden’ en weinig ruimte voor het dialoog wat nu zo belangrijk is Moet je voorstellen dat je een live bewonersparticipatie doet, in een zaal. En dan zeg je tegen iedereen: Schrijf je vraag maar op, dan komen we er later op terug, want we hadden eigen-lijk geen rekening gehouden met heel veel vragen. Beetje slordig, nietwaar? Reactie: De dialoog is gestart met het organiseren van de informatie-avond op 12 mei, waarbij inderdaad tijd is uitgetrokken om het Ontwikkelbeeld Overstad en het schetsplan Overstaete te presenteren en toe te lichten. Deze bijeenkomst heeft veel feedback vanuit de omwonenden opgeleverd. Ook op de informatie-avond zelf zijn veel van ingebrachte punten behandeld door de deskundigen. Tot en met 26 mei hebben we de mogelijkheid geboden om te reageren. We werken er hard aan om alle vragen te beantwoorden en de aangedragen suggesties mee te nemen in het uitwerken van het plan. Onze reacties op alle ingebrachte punten publiceren wij op de site overstaete.nl. Los van alle mogelijkheden om dagelijks op elkaar te reageren en hierover met elkaar in gesprek te gaan organiseren wij nog twee bijeenkomsten in kleinere setting. Op woensdagavond 9 juni en op woensdagavond 30 juni overleggen wij met een aantal omwonenden die uitgebreider gereageerd hebben op het schetsplan. Op donderdagavond 8 juli organiseren wij weer een bijeenkomst voor alle belangstellenden.
 • Wie van de gemeente is het aanspreekpunt voor de bewoners?
  Ben van der Ven is projectleider en aanspreekpunt. Mailadres: bvandeven@alkmaar.nl
 • Hoe worden de contactgegevens gedeeld?
  Deze staan op de pagina met de video van de informatie-avond.
 • Met wie zou ik kunnen praten om een bedrijf in het pand te realiseren?
  Hierover kan contact gezocht worden met Jeroen Vennema: j.vennema@hpjo.nl
 • Bij wie kan ik mij aanmelden om in aanmerking te komen voor een appartement?
  Hierover kan contact gelegd worden via het mailadres info@overstaete.nl
bottom of page